החברה

יהב חמיאס נכסים עוסקת ברכישה, ייזום ופיתוח של מבני תעשייה, לוגיסטיקה, מסחר ומשרדים קיימים, וברכישה של עתודות קרקע בישראל לפיתוח מבנים מסוג זה בעתיד. החברה פועלת בשיתוף עם יהב חמיאס אחזקות בע”מ, תוך שאיפה להמשיך ולהגדיל באופן משמעותי את תיק הנכסים המניבים שלה, ובמקביל להשבחת נכסיה לאורך זמן.

החברה היא חלק מקבוצת החברות של יהב חמיאס, שבנוסף לתחום הנדל"ן, כמתואר לעיל, עוסקת גם בתחומי תעשייה שונים (לפעילות התעשייתית – הקש כאן). צמיחתה של יהב חמיאס נכסים מתוך עולם התעשייה, הציבה אותה בעמדה טובה להבנת המאפיינים והצרכים של פעילות תעשייתית-לוגיסטית, ומכאן התמקדותה של החברה במבנים המיועדים לשימושים מסוג זה.

יהב חמיאס נכסים הוקמה בשנת 2012, במסגרת מהלך שבו הועברו לחברה נכסי מקרקעין שפוצלו מהפעילות התעשייתית, כמו גם נכסי מקרקעין אשר הוחזקו על ידי בעלי המניות. מהלך זה בוצע במטרה ליצור מיקוד ניהולי ועסקי בתחום הנדל"ן, כתחום פעילות עצמאי בקבוצה, ולהשביח את פעילות הנדל"ן שהחלה כבר כשני עשורים קודם לכן.